Salon de Monique

Próbowałam zbierać znaczki, grać na organach, gitarze, jeździć na nartach, uprawiać pilates i rzeźbić w drewnie. Powyższe aktywności albo były zbyt monotonne i nudziły, albo okazały się kontuzjogenne. Oprócz radia, które skradło moje serce, gór, które od lat wypełniają mi wakacje, przedstawiam Wam moje koniki, ukochane zjadacze wolnego czasu.

pieski

Przedstawiam moje psie towarzyszki życia, od 10 lat jesteśmy razem, na dobre i złe.

Uszy na spocznij należą do czarnej Sabry, hovawartki. Niekonfliktowa, przytulas, wiecznie niuchająca krzaki i zarośla, kocha wszystkie zwierzęta, oprócz kóz (zaliczyła od jednej cios rogiem).

Zaś uszy na baczność ma Muza, owczarzyca średniowłosa. Zołza, grzeczna, posłuszna, bardzo śpiewna i przewrażliwiona na swoim punkcie. Opieprza nas, jak za późno wracamy do domu… potrafi strzelić focha.

Obie panie zali­czyły kurs na psa towa­rzy­szą­cego, jed­nak moim skrom­nym zda­niem wyka­zują raczej wybitne zdol­no­ści towa­rzy­skie… nie, nie były pil­nymi uczen­ni­cami, to typ „zdolny, acz­kol­wiek leniwy”.  Obie potrafią przybijać piątkę… Taki treserski rarytas!

kolekcje

Każdy kolek­cjo­ner to czło­wiek szczę­śliwy

Pierre Cabanne

Jestem kolek­cjo­ne­rem osłów i osioł­ków! Wszystko zaczęło się od pre­zentu, jaki dosta­łam na sie­dem­na­ste uro­dziny. Obec­nie mam w swoim zbio­rze ponad 700 sztuk, są to: kubki, obrazy, mie­dziane i por­ce­la­nowe figurki, biżu­te­ria… i wiele innych. Owszem, boli mnie serce, kiedy wydaję kolejną por­cję swo­jej wypłaty na Alle­gro na nowy eks­po­nat, ale kupuję… Posta­ram się tutaj suk­ce­syw­nie zamiesz­czać upo­lo­wane nowości.

Ubo­le­wam nad „PR osła” w kul­tu­rze. Jak to moż­liwe, że parę bajek Ezopa prze­ko­nało cały świat o „kła­po­uszym”, głu­pim upo­rze? Napi­sa­łam na ten temat kilka arty­ku­łów, w tym pracę magi­ster­ską: Motyw osła w fil­mie Shrek w kon­tek­ście kul­tu­rowo-reli­gij­nym.

Mate­ria­łów i inspi­ra­cji star­czy­łoby nawet na dok­to­rat! Tak mi się przy­naj­mniej wydaje :).

Na stronie Polskiego Stowarzyszenia Hodowców Osłów możesz przeczytać moje teksty o osłach w kulturze:).

KLIK.