Tekst sprzedający… buty

Byłam popro­szona o tekst wspie­ra­jący sprze­daż butów. Jako że sama mam sła­bość do tego typu dodat­ków, puści­łam wodze wyobraźni…

WERSJA MNIEJ POWAŻNA

Witam,

jestem but NAZWA MARKI, a to moja żona. Ładna z nas para, prawda?
Żona zasu­ge­ro­wała, że powin­ni­śmy naresz­cie ruszyć w świat, sie­dze­nie w pudełku, na półce w skle­pie to strata czasu. Mamy zapędy na dale­kie trasy!

Wyko­nani z naj­lep­szej skóry, trzy­mamy fason, niczego się nie boimy – błota, desz­czu, wil­goci. Nor­mal­nie jeste­śmy nie do zdarcia!

Mamy świa­do­mość, że są tańsi, np. ci przy­by­sze z Chin. Ja ręczę – my się znamy na pol­skiej pogo­dzie jak nikt. Impre­gno­wani, wygodni, z gwa­ran­cją na 2 lata. Nie kap­cie­jemy! Odci­ski? A co to takiego? Nie znam, nie powoduję.

Pro­szę kli­kać „kup teraz”, szybko możemy wyjść z oferty :).

Nas oraz inne uro­cze pary na różne oka­zje można zna­leźć tutaj: (link).

Pozdra­wiamy,

Twoja nowa Para Butów

  1. Chciał­bym zde­men­to­wać pogło­ski jako­bym był pan­to­fla­rzem. Potra­fię tup­nąć z obcasa!
WERSJA BARDZIEJ POWAŻNA

Chińsz­czy­zna jest dobra… ale głów­nie na talerzu!

Czy wiesz, że śred­nio kupu­jemy buty co 3 miesiące?

Pyta­nie, ile z nich prze­trwało do następ­nego sezonu?

Wil­goć, deszcz, kurz… i ups – śliczne buty się rozklapciały!

Żadna pasta nie jest w sta­nie im przy­wró­cić tego bla­sku, kiedy je zoba­czy­li­śmy po raz pierwszy…

Inwe­stu­jąc w buty-jed­no­ra­zówki, tra­cisz nie tylko pie­nią­dze, ale i szansę na schludny i ele­gancki wygląd.

A wystar­czy doło­żyć parę zło­tych i cie­szyć się dobrze skro­jo­nym butem – czy to słońce, czy też deszcz.

Buty xxxx powstały z prze­kory, z prze­ko­na­nia, że za jakość trzeba zapła­cić, ale rozsądnie.

Cie­kawe wzory, wygodne mate­riały dosto­so­wane do pol­skich warun­ków kli­ma­tycz­nych i do pol­skiej kieszeni.

Chiń­skie buty są naprawdę 7-milowe, nasze poko­nują znacz­nie dłuż­szą trasę!

Czytaj więcej